Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO THEBESTCHEFAWARDS.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://2022.thebestchefawards.com (dalej jako: „Thebestchefawards.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Thebestchefawards.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług,
Zespół Thebestchefawards.com

1) O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka THE BEST CHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i do korespondencji: Aleja Pokoju 26/1, 31-564 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739689; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 6751653415; REGON: 380719739,, adres poczty elektronicznej: joanna@thebestchefawards.com oraz numer telefonu: +48 604 054 370 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).

2) DEFINICJE

 1. Określeniom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
  a. BILET – nośnik prawa umożliwiający jego posiadaczowi wstęp i udział w Wydarzeniu na warunkach określonych w opisie Biletu.
  b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Biletów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
  c. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Biletach, Wydarzeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  e. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  f. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, THEBESTCHEFAWARDS.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://2022.thebestchefawards.com.
  g. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta na odległość między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  i. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży.
  j. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka THE BEST CHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i do korespondencji: Aleja Pokoju 26/1, 31-564 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739689; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 6751653415; REGON: 380719739, adres poczty elektronicznej: joanna@thebestchefawards.com oraz numer telefonu: +48 604 054 370.
  k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  l. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  m. WYDARZENIE – wydarzenie o profilu gastronomicznym zaplanowane i zorganizowane przez Usługodawcę bądź inny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, którego dane identyfikacyjne podane zostały w opisie Wydarzenia na stronie Serwisu Internetowego.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z THEBESTCHEFAWARDS.COM

 1. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanym asortymencie produktów i usług. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego prowadzona jest również sprzedaż Biletów na wydarzenia, na temat których publikowane są informacje w Serwisie Internetowym. Usługodawca dokłada najwyższych starań, aby prezentowane
  w Serwisie treści i informacje były rzetelne oraz aktualne.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Usługobiorców jest nieodpłatne.
 3. W Serwisie Internetowym dostępne są w szczególności następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta Biletu poprzez kliknięcie pola „Kup bilet” widocznego przy danym Bilecie. Zamówienie powinno być złożone w ciągu 15 minut od chwili jego rozpoczęcia – jest to czas trwania rezerwacji Biletu, po którego upływie Klient, chcąc dalej złożyć Zamówienie, obowiązany jest do ponownego wybrania Biletu
 5. i powtórzenia całego procesu składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletu/ów oraz sposób płatności.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna@thebestchefawards.com.

Na stronach Serwisu Internetowego dostępne mogą być również Usługi Elektroniczne w postaci innych, interaktywnych formularzy, które dedykowane są określonym czynnościom. Szczegółowe informacje
o przeznaczeniu danego formularza, w tym o zakresie wymaganych danych oraz skutkach jego wysłania (np. nawiązanie kontaktu z Usługodawcą), wskazywane są Usługobiorcy na stronach Serwisu Internetowego,
w tym przed podjęciem decyzji o wypełnieniu formularza.

Usługobiorca może skorzystać z danego formularza, wypełniając go danymi wskazanymi jako obowiązkowe i zatwierdzając jego treść odpowiednio wyróżnionym polem akcji – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami
i wytycznymi wyświetlanymi na stronie Serwisu Internetowego). Skorzystanie z każdego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego jest nieodpłatne, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza przez Usługobiorcę.

Wszystkie treści i dane zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe, usługi i produkty.
5) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Sprzedawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży poinformować Klienta o głównych cechach Biletu i Wydarzenia, którego on dotyczy.

Ceny Biletów widoczne na stronie Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich i są kwotami brutto.
O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi opłatami oraz o ich wysokości (w tym jeżeli występują – opłatami za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztami dostarczenia Biletu itp.), Klient informowany jest każdorazowo w sposób jasny
i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
6) WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU

Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą rozliczanych za pośrednictwem serwisu internetowego PayPal.com – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://paypal.com/pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą w serwisie PayPal.com prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia.

Dostarczenie Biletu do Klienta jest nieodpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Sprzedawca dostarcza Klientowi Bilet za pomocą przesyłki elektronicznej.

Przesyłka elektroniczna może polegać na (1) przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia Biletu w postaci pliku komputerowego albo (2) udostępnieniu Klientowi unikalnego linku internetowego (adres URL) umożliwiającego pobranie i zapisanie Biletu
w pamięci urządzenia końcowego Klienta. W tym ostatnim przypadku Sprzedawca zapewnia prawidłowość działania adresu URL do dnia rozpoczęcia Wydarzenia, którego dotyczy Bilet.

Bilet dostarczony w postaci cyfrowej przeznaczony jest do odczytania na urządzeniu elektronicznym przy pomocy odpowiedniego oprogramowania obsługującego dany format pliku.

Dostarczenie Biletu do Klienta następuje niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu Zamówienia.
7) KONTAKT Z THEBESTCHEFAWARDS.COM
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: joanna@thebestchefawards.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna@thebestchefawards.com.

Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Bilet ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Bilet wolny od wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tickets@thebestchefawards.com.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Biletu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
10) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami lub innymi podmiotami, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów oraz zawieranych przez nich ze Sprzedawcą/Usługodawcą odpłatnych umów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do (1) umów
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
c. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tickets@thebestchefawards.com. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
w posiadanie pierwszej z nich;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
11) POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
12) PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Usługobiorców niebędących konsumentami ani innymi podmiotami, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.

Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę
w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.

Usługodawca może zablokować Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie
w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń.

Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody
i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w razie ich braku – jedynie do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów
i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy
w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Thebestchefawards.com